Stakeholders2019-05-05T22:15:59+00:00

Stakeholders

Stakeholders zijn individuen of groepen die in positieve of negatieve zin invloed ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid voor seksediversiteit. Dit is een beknopt en onvolledig overzicht van de organisaties waarvan bekend is dat zij een meer dan gemiddelde invloed hebben op het beleid voor seksediversiteit.

Nederlandse stakeholders

Art. 12018-11-26T20:47:21+00:00

Het kenniscentrum discriminatie Nederland. Art. 1 is National Focal Point van de Fundamental Rights Agency.

COC Nederland2018-11-26T20:48:34+00:00

COC Nederland of kortweg COC, opgericht in 1946, is een federatie van 20 COC-verenigingen die opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (lhbti personen). Tijdens de Algemene Vergadering van lidverenigingen van het COC op 24 juni 2017 besloten de lidverenigingen unaniem de samenwerking met de interseksebeweging te versterken. Hierin wordt nauw samengewerkt met NNID.

COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti personen in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt als één van de weinige lhbti-organisaties ter wereld over een ECOSOC speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

College voor de Rechten van de Mens2018-11-26T20:55:09+00:00

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

DSD-behandelteams2018-11-26T20:54:56+00:00

Artsen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van intersekse personen. Op deze website staat een overzicht van DSD-behandelteams [URL].

Kinderombudsman2018-11-26T20:57:27+00:00

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat.

Ministerie van BZK2018-11-26T21:02:40+00:00

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich o.a. bezig met het onderwerp grondwet.

Ministerie van J&V2018-11-26T21:06:38+00:00

Het ministerie van Justitie en Veiligheid  houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen discriminatie en wetgeving rondom gender en sekse.

Ministerie van OCW2018-11-26T21:04:46+00:00

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen emancipatie en onderwijs.

Ministerie van VWS2018-11-26T21:09:40+00:00

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen sport, medische ethiek, jeugd en zorg.

Movisie2018-11-26T21:15:39+00:00

Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

NNID2018-11-26T21:11:48+00:00

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, zet zich o.a. in voor gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen.

Patiëntenorganisaties2018-11-26T21:18:24+00:00

Op deze website staat een (ongetwijfeld niet volledig) overzicht van organisaties [URL].

Rutgers2018-11-26T21:20:36+00:00

Het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit. Komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, en WPF, World Population Foundation.

Transgender Netwerk Nederland (TNN)2018-11-26T21:22:08+00:00

Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor de emancipatie van trans personen en hun omgeving, met als doel een genderdiverse samenleving mogelijk te maken. NNID werkt waar mogelijk samen met TNN om gezamenlijke doelen te realiseren.

www.transgendernetwerk.nl

Internationale stakeholders

Amnesty International2018-11-26T21:28:01+00:00

Amnesty International heeft in 2017 intersekserechten in Europa voortvarend opgepakt met een duidelijk rapport over de situatie in Denemarken en Duitsland.

Europees Parlement2018-11-26T21:33:41+00:00

Beslissingen van het Europees Parlement hebben invloed op de 28 lidstaten van de EU. Het Europees Parlement heeft zich in resoluties uitgesproken tegen de ‘normaliserende’ behandeling van intersekse kinderen en voor opname van discriminatie op grond van geslachtskenmerken in antidiscriminatiewetgeving

Europese Unie2018-11-26T21:32:03+00:00

De Europese gemeenschap, of EU, is een economisch en politiek partnerschap van 28 landen. Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is de eerbiediging van de mensenrechten, zowel binnen de EU als daarbuiten.

Fundamental Rights Agency (FRA)2018-11-26T21:29:34+00:00

European Union Agency for Fundamental Rights of Europees Agentschap voor de Grondrechten. De FRA voorziet de instellingen van de EU en de lidstaten van deskundig advies over een scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de grondrechten van de inwoners van de EU.

Human Rights Watch2018-11-26T21:36:45+00:00

Human Rights Watch heeft 2017 samen met de Amerikaanse organisatie InterAct een rapport over intersekse gepubliceerd.

ILGA (World)2018-11-26T21:41:38+00:00

ILGA staat voor International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (de doelgroepen B, T en I zijn later toegevoegd). Mensenrechtenorganisatie ILGA is een paraplu-organisatie voor meer dan 1200 organisaties uit 132 landen die werkt aan de gelijkheid van LHBTI personen en hun bevrijding van alle vormen van discriminatie. ILGA probeert dat doel te bereiken door wereldwijde samenwerking en ondersteuning van de leden. In 2008 werd ‘intersex’ aan de naam toegevoegd. ILGA is gevestigd in Genève, Zwitserland, en is vaak actief bij de VN in Genève.

ILGA-Europe2018-11-26T21:40:05+00:00

ILGA-Europe is de Europese regio van ILGA (World) en is de lhbti-parapluorganisatie voor 490 lidorganisaties in 45 Europese landen.

OII Europe2018-11-26T21:51:29+00:00

OII Europe is de Europese parapluorganisatie voor op mensenrechten gebaseerde intersekseorganisaties.

OII International2018-11-26T21:49:16+00:00

OII staat voor Organisation Intersex International. Het op politiek gerichte OII is de grootste organisatie voor intersekse personen. OII werd in 2003 opgericht in Canada als Organisation Internationale des Intersexués. De organisaties is een gedecentraliseerd netwerk dat geleid wordt door bestuurders van intersekseorganisaties uit Afrika, Australië, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Het bestuur wordt aangeduid met OII International.

OII verwerpt het acroniem DSD omdat dit een medicalisering van intersekse personen is.

OII Europe is een paraplu-organisatie met 18 lidorganisaties.

OII USA

OII Nederland2018-11-26T21:44:00+00:00

Organisation Intersex International – Nederland (OII Nederland) is de eerste Nederlandse contactgroep voor intersekse personen die strikt vanuit een mensenrechtenperspectief werkt. De contactgroep staat open voor alle intersekse personen, ongeacht het soort intersekse, en is de Nederlandse afdeling van Organisation Intersex International.

oiinederland.nl/

Raad van Europa2018-11-26T21:54:04+00:00

De 47 lidstaten, waaronder 28 die lid zijn van de Europese Gemeenschap, hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend, een verdrag dat bedoeld is om de mensenrechten, democratie en rechtsgang te beschermen. De Commissaris voor de Mensenrechten heeft in 2015 het rapport ‘Human Rights and Intersex People’ gepubliceerd. Op dit rapport volgde in 2017 resolutie 2191(2017) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa waarin de lidstaten wordt geadviseerd de rechten van intersekse personen te respecteren.

Transgender Europe (TGEU)2019-01-08T10:56:42+00:00

Transgender Europe is de parapluorganisatie voor Europese transorganisaties. TGEU heeft 105 lidorganisaties in 42 landen

Verenigde Naties2018-11-26T21:57:59+00:00

Nederland heeft van de Verenigde Naties al verschillende aanbevelingen ontvangen om de rechten van intersekse personen beter te beschermen. De verenigde Naties spelen een belangrijke rol bij het aanspreken van lidstaten op de schending van de mensenrechten van intersekse personen. Inmiddels is er een groot aantal VN-publicaties die regelmatig door de intersekseorganisaties geciteerd worden.

Of zoek je dit…

Organisaties voor seksediversiteit

De organisaties die zich bezighouden met seksediversiteit zijn grofweg onder te verdelen in twee diagnose-gebonden patiëntenorganisaties en op de-medicalisering gerichte mensenrechten organisaties.

DSD-behandelcentra

In Nederland en Vlaanderen zijn acht gespecialiseerde DSD-behandelcentra.

Ga naar de bovenkant