Stichting NNID

Nederlandse organisatie voor seksediversiteit

Stichting NNID zet zich sinds 8 juli 2013 in voor seksediversiteit in het algemeen en intersekse in het bijzonder. Beide woorden betekenen dat het biologisch geslacht een spectrum is met oneindig veel variaties. Intersekse1De volledige definitie van intersekse luidt: “Intersekse is de doorleefde ervaring van de sociaal-culturele gevolgen van het geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw. is een kleinere groep binnen het geheel van seksediversiteit. Deze kleinere groep heeft volgens onderzoek vaak te maken met discriminatie2Dat is vastgesteld door onderzoek van de Europese Commmissie en het EU-Agenschap voor de grondrechten.. Daarnaast hebben sommige intersekse mensen te maken met medische behandelingen die als ernstige mensenrechten3Verschillende verdragscomités van van de Verenigde Naties hebben Nederland op deze schendingen gewezen. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en het Europees Parlement hebben de lidstaten opgeroepen de rechten van intersekse personen te respecteren en te beschermen. moeten worden bestempeld.

Sociologen, juristen, en biologen spreken van intersekse, terwijl medici en andere gezondheidswerkers het meestal hebben over DSD (Disorders/Differences of Sex Development). De woorden verschillen, toch gaan ze wél over grotendeels dezelfde groep mensen. De woorden staan voor verschillende benaderingen van seksediversiteit. Voorstanders van de mensenrechtenbenadering (intersekse) gebruiken vaak dezelfde woorden als voorstanders van de medische benadering (DSD). Maar beide groepen spreken een andere taal. Stichting NNID zet zich in voor de mensenrechtenbenadering in de maatschappij en ook in een voor intersekse mensen toegankelijke gezondheidszorg.

Meer weten over seksediversiteit?

Deze website bevat alleen informatie over Stichting NNID. Voor informatie over seksediversiteit en intersekse verwijzen we je graag naar onze andere website: seksediversiteit.nl. Hieronder staan alvast links naar een aantal veel bezochte pagina’s.