Over ons

Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) is op 8 juli 2013 opgericht met als als doel:

  • Het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development).
  • Het bevorderen van de zichtbaarheid van deze mensen in de maatschappij.
  • Het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van deze mensen.

Daarbij gaat NNID uit van een mensenrechtenperspectief waarbij demedicalisering en depathologisering een belangrijke rol spelen.

logo_1040x413

In de ‘Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016’ staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker wil verkennen of er maatschappelijke knelpunten zijn en of deze een emancipatieaspect hebben. Daarbij overlegt zij met de direct betrokken patiëntenorganisaties. Maar op die manier lijkt zij voorbij te gaan aan de vraag of bij intersekse wel sprake is van patiënten. Wij hebben immers geen pijn, zijn niet te genezen en gaan er niet aan dood.

Juist de huidige medicalisering is een van de belangrijkste redenen kunnen waarom emancipatie van mensen met een intersekseconditie meer aandacht behoort te krijgen.

De kernwaarden die de overheid hanteert binnen het emancipatiebeleid zijn autonomie, weerbaarheid en gelijkwaardigheid. Op die gebieden hebben mensen met een intersekse-conditie nog veel in te halen. LHBT-organisaties hebben geen of nauwelijks expertise op dit gebied, maar voegen wel de I aan LHBT toe. Daardoor luisteren overheden niet zelden naar mensen die het beste voor hebben met mensen met een intersekse-conditie/DSD, maar geen idee hebben wat er werkelijk speelt. Dat moet veranderen.

Focus

De focus van NNID in vergelijking met de focus van patiëntenverenigingen en artsen/behandelaars, heel globaal, in een paar lijntjes weergegeven.

Om te bepalen hoe de doelen het best kunnen worden bereikt, voeren wij gesprekken met individuen en organisaties waarin enerzijds wordt gesproken over wat mensen met een intersekseconditie/DSD bezighoudt en anderzijds onderzocht wordt hoe mensen met een intersekseconditie voortaan wel gehoord kunnen worden.

Intersekse is geen specifiek Nederlands onderwerp en om verandering in eigen land te bewerkstelligen, is NNID ook actief op Europees- en VN-niveau.


Het bestuur van NNID wordt gevormd door:

  • Inge Intven, voorzitter
  • Saskia de Jong, vice-voorzitter, secretaris/tijdelijk penningmeester
  • Margriet van Heesch, algemeen bestuurslid
  • Annelies Tukker, algemeen bestuurslid

Directie:

  • Miriam van der Have

Comments

comments