Algemeen Overleg Emancipatiebeleid

In de aanloop naar het komende Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid heeft  NNID een brief aan de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer verzonden. De brief kan als PDF-bestand worden gedownload.

emancipatiebrief-featured

Onze referentie: sdj.20130609.01

Betreft: Emancipatie mensen met een intersekse-conditie/DSD

Nijmegen, 9 juni 2013

Geachte woordvoerders LHBT en I-emancipatie,

Op donderdag 13 juni spreekt u met minister Bussemaker (OCW) over het emancipatiebeleid voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) en inmiddels ook voor mensen met een intersekse-conditie, zoals dat is neergelegd in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016. Op dinsdag 11 juni vindt een hoorzitting plaats over dit onderwerp.

Onlangs is het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID – zie ook de website nnid.nl) opgericht. De oprichters en voorlopige bestuursleden zijn in het verleden nauw betrokken geweest bij de patiëntenverenigingen voor intersekse/DSD. Zij hebben de organisatie opgericht omdat intersekse/DSD op dit moment sterk gemedicaliseerd is. Internationaal groeit de gedachte dat intersekse geen medisch probleem is en dat een gedeelte van de problemen die mensen met een intersekse-conditie ervaren, juist ontstaan door de grote invloed van behandelaars. NNID is daarom ook blij dat de minister specifiek het woord intersekse gebruikt en niet het door artsen ingevoerde acroniem DSD (Disorders of Sex Development).

Het gebruik van het woord intersekse sluit goed aan bij het  door de VN uitgebrachte Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez[1] en het eerder verschenen rapport Trans and Intersex people – Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression [2] van de Europese Commissie. In die rapporten wordt sterk ingezet op de demedicalisering van intersekse. Vanuit het oogpunt van mensenrechten is deze demedicalisering noodzakelijk. Daarom verbaast het ons enigszins dat in de Emancipatiebrief juist de patiëntenorganisaties genoemd worden als gesprekspartners in het aangekondigde onderzoek. Wij vinden dat de minister daarmee voorbij gaat aan de vraag of bij intersekse wel sprake is van patiënten. Wij hebben immers geen pijn, zijn niet te genezen en gaan er niet aan dood.

Juist de huidige medicalisering zou wel eens een reden kunnen zijn waarom emancipatie meer aandacht behoort te krijgen bij intersekse-condities.

Hoewel artsen hun uiterste best doen om de best mogelijke zorg te verlenen, is het voor de emancipatie van mensen met een intersekse-conditie noodzakelijk dat zij zelf over hun toekomst kunnen beslissen.

NNID is bijzonder blij dat de minister van OCW een verkenning laat uitvoeren naar de positie van mensen met een intersekse-conditie. Waar wij ons zorgen over maken is het tijdstip waarop een follow-up kan worden gegeven aan het onderzoek. De emancipatiebrief beschrijft immers het beleid voor de komende drie jaar. Wil Nederland aansluiting behouden bij de internationale ontwikkelingen, dan is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk kan worden begonnen met de daadwerkelijke emancipatie. Er moet voor deze groep op emancipatiegebied erg veel gebeuren; zo lang kan er niet gewacht worden.

Als de minister bereid is verder te kijken dan de patiëntenverenigingen, willen wij ook graag uw aandacht vragen voor het gebrek aan het gebrek aan ‘level playing field’. De patiëntenverenigingen ontvangen subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisaties die zich op LGBT richten hebben over het algemeen een professionele organisatie. Maar NNID is geen patiëntenorganisatie en gaat er ook niet a priori van uit dat intersekse/DSD moet worden toegevoegd aan LGBT. Om op voet van gelijkwaardigheid te kunnen discussiëren, is het noodzakelijk dat ook voor onafhankelijke belangenbehartiging fondsen beschikbaar komen. Wij begrijpen dat dit waarschijnlijk geen rol zal spelen bij de behandeling van de Emancipatiebrief, maar hopen dat u zich ook hiervoor wilt inzetten.

Wij hopen dat u dit met de minister wil communiceren.

Neemt u bij vragen of opmerkingen over intersekse/DSD of over NNID gerust contact op met mij of met Saskia de Jong. Als u zich snel wilt inlezen in de materie, kunt u het best de pagina http://nnid.nl/definities lezen. Daar wordt in het kort uitgelegd wat intersekse is, wat een DSD is, hoe vaak het voorkomt, etcetera.

Hoogachtend,

Miriam van der Have Voorzitter NNID

[1] http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf [2] http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/trans_and_intersex_people_web3_en.pdf

Comments

comments